Terms of use and registration

1. Úvod


Služba Videogate umístněná na internetové stránce www.videogate.tv (dále jen „Služba“) je automatizovaný multimediální systém určený na zveřejňování audio-vizuálních záznamů (videí) a komentářů k nim. Služba umožňuje jejím registrovaným uživatelům vkládat vlastní videa a zpřístupnit je tak třetím osobám.


2. Podmínky používaní Služby


2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedělitelnou součástí smlouvy, kterou v souvislosti s použitím Služby uzavíráte jako registrovaný uživatel Služby (dále jen „Registrovaný uživatel“) s Provozovatelem. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Registrovaného uživatele a Provozovatele. Používání Služby Registrovaným uživatelem je podmíněno dodržováním těchto VOP, proto Vám doporučujeme, abyste si tyto VOP před zahájením používání Služby řádně a pozorně přečetli.

2.2 Registrovaný uživatel mladší 18 let nemá povolený přístup k videím zpřístupněným prostřednictvím Služby označeným „18+“ nebo „Hardcore“, které můžou obsahovat obsah nevhodný pro osoby mladší 18 let.

2.3 Přihlašovací jméno Registrovaného uživatele nesmí obsahovat žádné vulgarismy, jako ani výrazy, které hanobí národ, jazyk, rasu nebo etnickou skupinu, nebo být jinak urážlivé.

2.4 Registrovaný uživatel je povinnen zadat při registraci pravdivé údaje.

2.5 Každý Registrovaný uživatel je oprávněn mít zřízeno pouze jedno uživatelské konto (dále jen „Uživatelské konto“).

2.6 Registrovaný uživatel je odpovědný za jakoukoliv škodu, kterou způsobí Provozovateli a/nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s používáním Služby.

2.7 Registrovaný uživatel bere na vědomí, že Služba neslouží jako cloudové uložiště, a že Provozovatel není odpovědný za škodu, která vznikne na straně Registrovaného uživatele v souvislosti s případným odstraněním videí nahraných Registrovaným uživatelem přes jeho Uživatelské konto na server Provozovatele (dále jen „Video“ nebo v množným čísle „Videa“). Provozovatel zároveň není povinnen vytvářet a uchovávat záložní kopie Videí Registrovaného uživatele.

2.8 Nahráním Videa na server Provozovatele (dále jen „Server“) v souvislosti s užíváním Služby potvrzuje Registrovaný uživatel, že je autorem předmětného Videa, resp. že je nositelem práv, které mu umožňují nahrát Video na Server a zpřístupnit ho tak třetím osobám. Registrovaný uživatel není oprávněn nahrát na Server a zveřejnit prostřednictvím Služby jakékoliv Video v případě, že by tím porušoval jakákoliv práva třetích osob (včetně autorských práv, práv vyplývajících z duševního vlastnictví, práva související s ochranou osobních údajů apod.).Provozovatel má právo smazat a odstranit ze svého Serveru jakékoliv Video v případě, že Video porušuje jakákoliv práva třetích osob.

2.9 Videa nahrána na Server a uveřejněná prostřednictvím Služby Registrovaným uživatelem nesmějí obsahovat jakoukoliv reklamu nebo marketingová sdělení jakéhokoliv druhu. V případě, že tento zákaz Video porušuje, je Provozovatel oprávněn okamžitě smazat Video ze Serveru a tím ho odstranit ze Služby.

2.10 Registrovaný uživatel nesmí dále nahrávat na Server a zveřejnit prostřednictvím Služby jakákoliv Videa, která urážejí nebo hanobí národ, jazyk, rasu nebo etnickou skupinu. Registrovaný uživatel nesmí dále nahrávat na Server a zveřejnit prostřednictvím Služby jakákoliv Videa, která by třetí osoby nabádala ke spáchaní trestního činu a/nebo přečinu a/nebo přestupku, a/nebo k porušení jakéhokoliv právního předpisu. V případě, že Video tyto zákazy porušuje, je Provozovatel oprávněn okamžitě smazat Video ze Serveru a tím ho odstranit ze Služby.

2.11 Registrovaný uživatel nesmí nahrávat na Server a zveřejnit prostřednictvím Služby Videa, která obsahují zjevně klamavý a nepravdivý obsah, jako ani Videa obsahující různé žádosti nebo Videa, jejichž cílem je získat nebo vylákat od třetích osob finanční prostředky nebo jiné věci. V případě, že Video tyto zákazy porušuje, je Provozovatel oprávněn okamžitě smazat Video ze Serveru a tím ho odstranit ze Služby.

2.12 Registrovaný uživatel nesmí nahrávat na Server a zveřejnit prostřednictvím Služby Videa, která obsahují jakýkoliv škodlivý software (počítačové viry, trojské koně, červy, adware, spyware, crimeware, online graffiti, taggery, droppery, rootkity, keyloggery, boty apod.). V případě, že Video tyto zákazy porušuje, je Provozovatel oprávněn okamžitě smazat Video ze Serveru a tím ho odstranit ze Služby.

2.13 Registrovaný uživatel a návštěvník internetové stránky www.videogate.tv (dále jen „Internetová stránka“) nesmí jakýmkoliv způsobem použít její obsah (včetně Videí) na jakékoli účely bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

2.14 Registrovaným uživatelům se zakazuje jakékoliv chování, které by mělo za následek nepřiměřeně velkou zátěž na technickou infrastrukturu Internetové stránky a Služby, nebo jakýchkoliv systémů či sítí přepojených k Internetové stránce.

2.15 Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele nesmějí Registrovaní uživatelé a návštěvníci Internetové stránky používat pro přístup k Internetové stránce a Službě jakékoliv robotické prostředky (napr. spidery, scrapery či jiné roboty). Tento zákaz se však nevztahuje na indexaci či aktualizaci vyhledávacích programů.

2.16 Používaní Služby Registrovaným uživatelem je bezplatné a není podmíněno placením jakýchkoliv poplatků.


3. Další práva a povinnosti3.1 Vytvořením Uživatelského konta na Internetové stránce za účelem použití Služby vyjadřuje Registrovaný uživatel souhlas s těmito VOP. V případe, že Registrovaný uživatel nesouhlasí s jakýmkoliv ustanovením těchto VOP, není oprávněn používat Službu.

3.2 Registrovaný uživatel je kdykoliv oprávněn zrušit své Uživatelské konto bez udání důvodu.

3.3 V případě, že Registrovaný uživatel nahraje na Server jakékoliv Video za účelem jeho zveřejnění prostřednictvím Služby, uděluje tím Provozovateli nevýhradní a bezplatnou licenci, která je územně neomezená (tzn. pro území celého světa), časově omezená na dobu trvání Uživatelského konta příslušného Registrovaného uživatele, a to k jakémukoliv způsobu použití Videa Provozovatelem (dále jen „Licence“). Za podmínek Licence uvedených v těchto VOP je Provozovatel především oprávněn, nikoli však výlučně, Video jakýmkoli způsobem upravovat a jakýmkoli způsobem zveřejňovat neupravené nebo upravené Video.

3.4. Provozovatel má právo kdykoliv měnit či doplňovat tyto VOP. Nové znění VOP se stává platným a účinným dnem jejich zveřejnění na Internetové stránce. V případě, že Registrovaný uživatel nezruší jeho Uživatelské konto nejpozději do sedmi (7) pracovních dní po tom, co změněné nebo doplněné VOP nabijí platnost a účinnost, má se za to, že Registrovaný uživatel souhlasí s novým zněním VOP.

3.5. Návštevník Internetové stránky má možnost přidávat komentáře k jednotlivým Videím (dále jen „Komentáře“). Za obsah Komentáře nese odpovědnost jeho autor – návštěvník Internetové stránky. Komentář nesmí obsahovat žádné vulgarismy, jako ani výrazy, které hanobí národ, jazyk, rasu nebo etnickou skupinu, nebo být jinak urážlivé. V případě, že Komentář bude svým obsah odporovat tomuto odst. 3.5, je Provozovatel oprávněn Komentář kdykoliv a bez předešlého upozornění jeho autora Komentář z Internetové stránky smazat.


4. Ochrana osobních údajů


4.1 Registrovaný uživatel vytvořením Uživatelského konta vyjadřuje souhlas s tím, aby Provozovatel nakládal s osobními údaji Registrovaného uživatele, které Registrovaný uživatel nahrál na Server, a to takovým způsobem a v takovém rozsahu, který je nezbytný pro řádné poskytnutí Služby Registrovanému uživateli, po dobu existence Uživatelského konta Registrovaného uživatele. Registrovaný uživatel zároveň bere na vědomí, že v případě, že na Server prostřednictvím Služby zveřejní osobní údaje třetích osob, musí mít pro takový způsob nakládaní s osobními údaji souhlas těchto třetích osob. V případě, že Registrovaný uživatel nebude mít souhlas třetích osob s uložením jejich osobních údajů na Serveru a jejich zveřejnění prostřednictvím Služby, je Registrovaný uživatel povinný uhradit Provozovateli jakoukoliv škodu, která v důsledku toho vznikne na straně Provozovatele.

4.2 Provozovatel respektuje soukromí návštěvníků Internetové stránky, Registrovaných uživatelů a jakýchkoliv třetích stran. Provozovatel proto vyvíjí maximální úsilí za účelem ochrany osobních údajů osob uložených na Serveru a zpřístupněních třetím osobám prostřednictví Služby. Provozovatel zavedl bezpečnostní opatření proti jakémukoliv neoprávněnému přístupu a zneužití osobních údajů osob uložených na Serveru.


5. Odpovědnost za způsobenu škodu a ochrana autorských práv


5.1 Registrovaný uživatel se zavazuje, že Provozovateli uhradí jakoukoliv škodu, která vznikne na straně Provozovatele v důsledku porušení těchto VOP nebo jiných právních předpisů ze strany Registrovaného uživatele v souvislosti s užíváním Služby.

5.2 Videa jsou na Internetovou stránku vkládána přímo Registrovanými uživateli, přičemž odpovědnost za případné porušení jakýchkoliv práv třetích osob nebo právních předpisů, ke kterým dojde v důsledku zveřejnění Videa na Internetové stránce Registrovaným uživatelem nese příslušný Registrovaný uživatel.

5.3 Provozovatel respektuje duševní vlastnictví a autorská práva třetích osob. Jakákoliv třetí osoba může ohledně jakéhokoliv Videa oznámit Provozovateli případné porušení autorských práv spojených s Videem (a to i emailovou správou na emailovou adresu: support(zavináč)videogate.tv). Součástí oznámení by měly být, kromě jiného, následující informace:
a. popis autorského díla, jehož se porušení autorských práv týká;
b. identifikaci autora předmětného autorského díla;
c. popis toho, kde na Internetové stránce se nachází Video, jehož se porušení autorských práv týká;
d. kontaktní údaje oznamovatele (adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu).


6. Trvání smlouvy


6.1 Smlouva mezi Provozovatelem a Registrovaným uživatelem, jejíž součástí jsou tyto VOP, se uzavírá na dobu neurčitou.

6.2 Registrovaný uživatel je oprávněný kdykoliv ukončit smlouvu uzavřenou mezi Provozovatelem a Registrovaným uživatelem výpovědí i bez uvedení důvodu, a to tak, že Registrovaný uživatel zruší svoje Uživatelské konto podle článku 3 odst. 3.2 VOP. Smlouva končí zrušením Uživatelského konta.

6.3 Provozovatel je oprávněný ukončit smlouvu uzavřenou mezi Provozovatelem a Registrovaným uživatelem výpovědí v případe, že Registrovaný uživatel poruší kteroukoliv z jeho povinností uvedených v článku 2 těchto VOP, a to tak, že zruší Uživatelské konto Registrovaného uživatele. Smlouva končí zrušením Uživatelského konta.

6.4 V případě, že Registrovaný uživatel zruší svoje Uživatelské konto, nebo v případě, že je Uživatelské konto zrušeno ze strany Provozovatele, je Provozovatel bezprostředně po zrušení Uživatelského konta oprávněn smazat jakákoliv Videa nebo jakýkoliv jiný obsah, který na Server nahrál Registrovaný uživatel zrušeného Uživatelského konta.


7. Informace pro spotřebitele


7.1 Registrovaní uživatelé – spotřebitelé (dále jen „Spotřebitelé“) mají právo odstoupit od smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Spotřebitelem bez udání důvodu do 14 dnů po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat Provozovatele (viď kontaktní údaje uvedené v článku 1 těchto VOP) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář ZDE, není to však jeho povinností.Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

7.2 Vzhledem k tomu, že užívání Služby je bezplatné, nejsou s odstoupením od smlouvy Spotřebitelem spojené žádné náklady.

7.3 Odstoupení se stává účinným jeho doručením Provozovateli. Provozovatel je oprávněn bezprostředně potom, co odstoupení Spotřebitele nabude účinnost zrušit Uživatelské konto Spotřebitele a smazat ze Serveru všechna Videa a jakýkoliv jiný obsah, který na Server nahrál Spotřebitel.

7.4 V případě vady Služby má Spotřebitel právo se obrátit na Provozovatele, a to i formou e-mailové správy zaslané na e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou v článku 1 VOP.


8. Závěrečná ustanovení


8.1 Tyto VOP nabývají platnost a účinnost dne 28.1.2016
Community Terms of use Contact us Status